ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (สภวท.)

ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (สภวท.)
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Card image cap

การลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Card image cap

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ โรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 34 โรงเรียน

Card image cap

ผลงานนวัตกรรม Smart Door Save Life ได้รับรางวัลชมเชย

Card image cap

ทีมวิจัยของ รศ.ดร.นราธิป ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award

ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป วิทยากร ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award...

Card image cap

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย (งานวิจัยดีเด่น)

นางสาววิชชุดา ภัทรกุลชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (งานวิจัยดีเด่น) จากผลงานทางวิชาการเรื่อง..."


Let's Change @ Science KMITL - Episode 5: Let’s voice your opinion. :The Dean

โดย พี่อ้อม รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

เพราะเราเชื่อว่า

การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ

หลักสูตร

เราจัดสอนหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกCard image

ปริญญาตรี

จุดเริ่มต้นการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
รายละเอียด
Card image

ปริญญาโท

เพิ่มพูนทักษะการวิจัย ต่อยอดความรู้เฉพาะด้าน
รายละเอียด
Card image

ปริญญาเอก

สร้างความรู้ใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด
รายละเอียด

ภาควิชาและหน่วยงาน


Card image

ภาควิชาเคมี

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาชีววิทยา

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เข้าสู่เว็บไซต์

Card image

ภาควิชาคณิตศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาฟิสิกส์

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาสถิติ

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์

บุคลากรรศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.บุญญสิทธิ์ วรจันทร์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์