ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

ทีมผู้บริหาร เข้าพบทีมผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่

ทีมผู้บริหาร เข้าพบและพูดคุยความร่วมมือ พร้อมสวัสดีปีใหม่คณบดีและทีมบริหารคณะการบริหารและจัดการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

Card image cap

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี

Card image cap

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 theme"วิดยาฮาวายสไตล์"

Card image cap

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

นายปฐมพงษ์ ประสมสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่ห์พระราชทาน... 2017 : IDT2017)

Card image cap

ทีมวิจัยของ รศ.ดร.นราธิป ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award

ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป วิทยากร ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award...

Card image cap

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย (งานวิจัยดีเด่น)

นางสาววิชชุดา ภัทรกุลชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (งานวิจัยดีเด่น) จากผลงานทางวิชาการเรื่อง..."


Let's Change @ Science KMITL - Episode 2: Let's Start!!

โดย พี่อ้อม รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

เพราะเราเชื่อว่า

การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ

หลักสูตร

เราจัดสอนหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกCard image

ปริญญาตรี

จุดเริ่มต้นการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
รายละเอียด
Card image

ปริญญาโท

เพิ่มพูนทักษะการวิจัย ต่อยอดความรู้เฉพาะด้าน
รายละเอียด
Card image

ปริญญาเอก

สร้างความรู้ใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด
รายละเอียด

ภาควิชาและหน่วยงาน


Card image

ภาควิชาเคมี

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาชีววิทยา

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เข้าสู่เว็บไซต์

Card image

ภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ภาควิชาสถิติประยุกต์

เข้าสู่เว็บไซต์
Card image

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์

บุคลากรรศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.บุญญสิทธิ์ วรจันทร์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์