ดาวน์โหลดฟอร์ม บัณทิตศึกษา

ประเภท ชื่อ
ประกาศ ทุนผู้ช่วยวิจัย
ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตประจำ-พิเศษ
แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (word)
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (latex)
แบบฟอร์มกำหนดวันสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติขั้นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบฟอร์มกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติขั้นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบฟอร์มขอเปิดวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา
แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับการสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)
แบบฟอร์มขอแก้เกรด I
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis-template)
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์