เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนั้น การกำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินการต้องสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของสถาบัน รวมถึงนโยบายและ แผนบริหารสถาบันของอธิการบดี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการพัฒนากำลังคนทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์จึงได้ให้ความเห็นชอบในการวาง นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556


       มุ่งมั่นพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพด้านการเรียนการสอนและวิจัย มีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย รวมถึงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ