งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และ งาน Open House คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ปี 2561
“วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นำสู่ไทยแลนด์ 4.0”


Science Exhibition Plus Open House, Faculty of Science, KMITL, 2018
“Science and Innovation Lead to Thailand 4.0 "     ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. จึงได้จัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นำสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        - เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
        - เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ ได้เรียนรู้ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ ๆ
        - เพื่อเผยแพร่หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สจล.     On the occasion of August 18 of each year, it is the National Science Day of Thailand. For the year 2018, the Faculty of Science, KMITL has arranged the yearly “Scientific Exhibition Plus Open House” on the topic of "Science and Innovation. Lead to Thailand 4.0". The exhibition and activities will be arranged on August 23-25, 2018, at the Faculty of Science. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ;
The purposes of activities :
         - To honor His Majesty King Rama IV, the father of Thai science.
         - To encourage students to become aware of the importance of science and technology in improving the quality of life and development of the nation, and make them understand and start innovating.
         - To disseminate the curriculums of the Faculty of Science, KMITL,


การแจ้งเตือน / Notification

   ปิดรับสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย และ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย
จากวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.

   ปิดรับสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย และ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย
14 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. หากโครงงานหรือส่งประดิษฐ์ใดที่ส่งรายละเอียดและอัพโหลดเอกสารใบรับรองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขัน พบปัญหาหรือไม่สามารถอัพโหลดเอกสารได้กรุณาติดต่อ sci.kmitl2018@gmail.com


กิจกรรมภายในงาน


เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 [คลิกที่นี่]
Template Poster (PSD, AI, Font) [คลิกที่นี่]
Template Poster (PPT) [คลิกที่นี่]
Template Poster (JPG) [คลิกที่นี่]
Template Poster (PDF) [คลิกที่นี่]

ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม ได้ที่

Website : http://www.science.kmitl.ac.th/sciencedays
facebook : Faculty of Science, KMITL