แผนผังองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

 1. สำนักงานคณบดี

   1. งานบริหารทรัพยากรกายภาพและ
    สิงแวดล้อม

   2. งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

   3. งานการเงิน

   4. งานพัสดุ

   5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

   6. งานบริหารงานทั่วไป

   7. งานบริหารยุทธศาสตร์

   8. งานประกันคุณภาพ

   9. งานวิจัยและนวัตกรรม

   1. งานกิจการต่างประเทศ

   2. งานประชาสัมพันธ์

   3. งานกิจการนักศึกษา

   4. สารบรรณ

   5. งานบริการวิชาการ

   6. งานทะเบียนและหลักสูตร

   7. งานเอกสารการพิมพ์และ
    โครงการตำรา

  1. ภาควิชาฟิสิกส์

   ภาควิชาคณิตศาสตร์

   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   ภาควิชาสถิติ

   ภาควิชาชีววิทยา

   ภาควิชาเคมี

   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

   ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง