ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

science kmitl

2. การบริหารเงินงบประมาณปี
    2.1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          - แผนปฏิบัติการสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
          - แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570)
    2.2 แผนดำเนินงานประจำปี
          - เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 เล่มที่ 3(4)
          - พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
          - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
          - การแบ่งส่วนงานและการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
     3.2 ข้อมูลผู้บริหาร
          - ข้อมูลผู้บริหารคณะ 
          - ข้อมูลผู้บริหารสถาบัน 
     3.3 นโยบายการบริหาร
          - นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
          - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับสถาบัน 
          - ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 6. ข่าวประชาสัมพันธ์
      6.1 ข่าวประชาสัมพันธ์
          - เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
          - Facebook คณะวิทยาศาสตร์ 
          - เว็บไซต์สถาบัน

7. บริการ
      7.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          - ข้อมูลการติดต่อ 
          - ติดต่อร้องเรียน ระดับคณะ
          - บริการถามตอบปัญหา
science kmitl