หลักสูตรปริญญาเอก

department logo

ภาควิชาเคมี

บูรณาการความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นหลักการทางเคมีในการคิด วิจัย วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

department logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

department logo

ภาควิชาฟิสิกส์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

department logo

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม