ส่วนสนับสนุนวิชาการ
สำนักงานคณบดี
งานเลขาผู้บริหาร
งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานบริหารยุทธศาสตร์
งานส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
งานกิจการต่างประเทศ
งานบริการวิชาการ
งานทะเบียนปริญญาตรี
งานทะเบียนบัณฑิต
งานหลักสูตร
งานเอกสารการพิมพ์และโครงการตำรา
งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
งานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานประกันคุณภาพ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาสถิติ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ศูนย์ K-DAI