รู้จักคณะวิทยาศาสตร์

ประวัติความเป็นมา


 • เริ่มก่อตั้ง

  science-kmitl

  คณะวิทยาศาสตร์เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ วิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในสถาบันฯ

 • เริ่มเปิดรับนักศึกษา

  science-kmitl

  ในปีการศึกษา 2525 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์ประยุกต์ และ สถิติประยุกต์ และในปีการศึกษา 2527 และปีการศึกษา 2528 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 • จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

  science-kmitl

  จากการขยายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2531 และได้ขยายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วย

 • เข้าสู่หน่วยงานในกำกับของรัฐ

  science-kmitl

  สถาบันฯ มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551

 • จัดตั้งส่วนงาน

  science-kmitl

  มีการจัดตั้งส่วนงานในสถาบันตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และส่วนงานวิชาการระดับคณะ โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศสถาบัน พ.ศ. 2552 ดังนี้

  1. ส่วนสนับสนุนวิชาการ
  2. ส่วนวิชาการ ประกอบด้วย
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชาเคมี
   - สาขาวิชาชีววิทยา
   - สาขาวิชาฟิสิกส์
   - สาขาวิชาสถิติ
   - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปรัชญา-ปณิธาน-วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ปรัชญา
" การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ "
วิสัยทัศน์
" เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่ออุตสาหกรรมและ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2567 "
ปณิธาน
" มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัย เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ "
พันธกิจ
● สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน
● พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตอบโจทย์ อุตสาหกรรม และความต้องการของประเทศ
● ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม