หลักสูตรปริญญาตรี

department logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

department logo

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

department logo

ภาควิชาสถิติ

ผลิตบุคลากรทางด้านสถิติที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎี และการประยุกต์ในด้านสถิติการวิจัยดําเนินงาน และวิทยาการข้อมูล ตลอดจนสามารถนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

department logo

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างลึกซึ้งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ